Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri nitelikleri gereği sadece uluslararası antlaşmalarla veya merkezi yönetim düzeylerinde alınan kararlar ve uygulanan politikalarla çözülecek sorunları ele almaz. Sorunların önemli bir bölümü bireylerin ve toplulukların yerleşik alışkanlıkları ve normlarında değişiklik gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ancak bu ilkelerin bireyler ve toplumlar tarafından benimsenmesi, bu ilkeleri etkileyen her türlü karar ve faaliyette dikkate alınması, ve mikro ölçekten makro ölçeğe bir arada birbirini besleyen ve bütünleştiren pratiklerin uygulamaya geçirilmesi yoluyla mümkündür.

Bu yüzyılın başında belirlenen binyıl hedeflerine ilişkin uygulamalar değerlendirildiğinde, yerel kapasitenin bu hedeflere ulaşmada başarı sağlamaktaki en kritik faktör olduğu görülmüştür.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerelleştirmek küresel düzeyde alınmış kararların yerel düzeyde uygulamaya sokulmasından ibaret değildir. Bu hedefleri bireylerin ve toplumların gerçeği haline getirmek önemlidir.

Bireylerin ve toplulukların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve kapasitelerini anlamakta en fazla erişime sahip olan idari ölçek yerel yönetimlerdir. Bu nedenle yerel yönetimler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin en önemli paydaşı kabul edilmişlerdir.

Ağ Hakkında
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Neden Önemlidir?